...

Alfa Bet Polska

Polityka jakości marki Alfa-Bet Polska

Polityka jakości

Celem firmy ALFA-BET POLSKA jest tworzenie marki na rynku usług budowlanych, która dzięki zachowaniu wysokich standardów jakości w trakcie realizowania całego procesu inwestycyjnego, zapewni zadowolenie swoich klientów.

Wyznaczony cel osiągamy poprzez:

Spółka jest odpowiedzialna za realizację niniejszej Polityki Jakości i gwarantuje, że jest ona zrozumiała dla pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, jednocześnie bierze odpowiedzialność za jej konsekwentne realizowanie w celu nieustannego podnoszenia standardów jakości usług wykonywanych przez naszą firmę.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.